En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Rapor

 

 

Home ] Up ] TransAnatolie Turlari ] TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Şehirler ] Müzeler ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

 

Kazılar ] [ Rapor ] Proje ] Purushattum ] Purushanda ] 2021 ] Galeri ] Malaklılar ] Türkler ]

 

 

Up

Acemhöyük  Kazıları 2006 Raporu

   
   

Kazılar, höyüğün güney ve kuzeyindeki anıtsal (Sarıkaya ve Hatipler) saraylar arasındaki alanda yer alan " Hizmet Binası" nm araştırılmasına yönelik olarak geliştirilmiştir. 2004 yılında kadar 20 odası açığa çıkarılan bu yapının güneybatı köşesi de belirlenmiş, 2005 yılında, 20. odadan sonra binanın ne şekilde geliştiğini ve Sarıkaya Sarayı ile olan bağlantısını belirleyebilmek amacı ile güney yönünde, Sarıkaya Sarayına yaklaşan kısımdaki PA- S A/ 39 plankarelerinde kazılar yapılmıştı. 2006 yılında bu alanm güneyindeki PA- RA/ 40 plankareleri yeni açmalar olarak bu alana katılmış, 2004- 2005 yıllarında kazılan RA- SA/ 38-39 plankarelerinde III. kat yapısının uzantıları incelenmiş, geçen yıl kazılmaya başlanan TA/ 33 plankaresinde ve kuzeybatısındaki S A/ 33 plankare lerde III. kat yapısı avlusuna kadar olan kısım incelenmiştir.

 

Bu alanlarda Asur Ticaret Kolonileri Çağına ait I-III. katlarda açığa çıkarılan mimari ve diğer buluntular aşağıda sunulmaktadır.

 

2006 yılında ilk kez kazılmaya başlanan PA-RA/ 40 plankarelerinde yüzey toprağı yaklaşık 20 emdik bir dolgu oluşturmuştur. Bu dolgunun altından höyüğün bu kesimindeki bütün plankarelerde karşılaşıldığı gibi Asur Ticaret Kolonileri Çağma ait çok kireçli seramik parçaları dağınık olarak ve derinleştikçe artan sayılarda ele geçmiştir. Açmalarda bu durum 70- 80 cm. derinliğe kadar devam etmektedir. PA/ 40 plankaresinin batı kesitine yakın kısımda birbirine yakın konumda sekiz mezar bulunmaktadır. Bu mezarlar Acemhöyük kazıları başlamadan önce Yeşilova köyünün, Sarıkaya Sarayının kuzeybatısından başlayıp Hatipler Sarayma kadar devam eden mezarlığına aittir. Bu kesimde yüzeyden 75- 80 cm. derinliğe kadar açılmış mezarların tamamı topraktır. İkisi çocuk, altısı yetişkinlere aittir. Bu mezarlardaki iskeletler toplanıp günümüzde kullanılan mezarlığa nakledildikten sonra alanda kazılara devam edilmiştir. i

 

 

 

I. Kat

2006 yılında I. kata ait buluntular sadece yeni açmalar olan PA- RA/ 40 plankarelerinde incelenmiştir. Bu açmalarda Yeşilova köyünün mezarlarından ikisinin tahrip ettiği, doğu- batı yönünde uzanan kerpiç bir duvar ilk mimari izler olarak gözlenmiştir. Bu duvarla aynı seviyede RA/ 40 plankaresinin güney kesitine yakın L şeklinde bir başka duvar parçasından yine I. kata ait bir plan vermeyen kalıntılar olarak saptanmıştır. I. kata ait bir başka buluntu, PA/ 40 plankaresinin güney köşesindeki iki mezar arasmda kalan kısımdan başlayıp açmanın batı kesitine kadar devam eden yaklaşık 2.5 m. lik bir kısımda devam eden seramik ve kemik döşemeli bir alandır. Bu alanın önceki yıllarda hemen kuzeyindeki PA-RA/ 38-39 plankarelerinde saptanan I. kat sokağına ait bu kısımda korunan parçalar olduğu anlaşılmıştır. PA/ 40 plankarenin kuzey kesitine yakın kısımda köyün mezarlarmm hemen altında bu yolun bir parçası daha bulunmaktadır. Önceki yıllarda bulunan I. katm yol kalıntılarına göre daha yüksek bir seviyede ele geçen bu bulgular I. kat yolunun güneye doğru hafif yükselerek Sarıkaya Saray mm batısına doğru uzandığını kanıtlamaktadır. Bu bulguların II. kat binalarmm bazılarının üstünü kapatacak şekilde olması, II. kat yapılarının yıkılmasından hemen sonra yeni bir kent planlamasının yapıldığını ve sokak yerlerinde değişikliklerin olduğunu göstermektedir.

 

2006 yılında I. kata ait bazı kalıntılar TA/ 33 plankaresinin S A/ 343 ile kesiştiği kısımda ele geçmiştir. Burada açmanın kuzeydoğu kıyısına yakın bir kısımda 1.80 m. çapındaki bir fırın en önemli buluntudur. Yaklaşık 40 cm. yükseklikte korunmuş olan fırının ağzı batıya bakmaktadır. Hemen önündeki sıkıştırılmış toprak seki kısmen korunmuştur. TA/ 33 plankaresinde geçen yıl kazılan ve sadece kap, kemik parçalarından oluşan dolguda herhangi bir mimariye rastlanmamıştır. 2006 yılında da aym alanda 1.40 m. derinliğe kadar inilmiş ve bu alanın tamamında küllü toprak içinde parçalar halinde potalar, şekilsiz tunç ve kurşun parçaları ele geçmiştir. Bu dolgular alanın tamamının, şimdilik hem I hem de II. kat zamanında çöplük olarak kullanıldığı göstermektedir. Bu dolgu içinde açmanın güney kenarına yakın bir yerde kemiklerle birlikte ele geçen bazı kap parçaları içinde kulpu kabın ağız kenarını ısıran antilop başı ile bezeli boya bezekli iki parça dikkat çekicidir. Çünkü aynı bu kaba ait bir başka parça 1999 yılında S A/ 34 plankarede II. katta ele geçmişti. Kabın ait olduğu yapı 1999 yılında ele geçen parçanın bulunduğu alanda olmalıdır. Kullanılırken kırıldığı için de diğer parçaların bu çöplüğe atılmış olduğu anlaşılmaktadır.

 

2006 yılının I. kat küçük buluntuları kemikten bir sap, pişmiş topraktan altı ağırşak ve bir çanaktır. i

 

II. Kat

I. katın yol dolgusu altında, geçen yıl PA-SA/ 39 plankarelerinde II. kat yapılarının ve sokağının olduğu saptanmıştır. 2006 yılında PA- RA/ 40 plankarelerinde ve önceki yıllarda kazılan RA-SA/ 38-39 plankarelerinde II. katın iki evresi incelenmiştir.

 

II a Evresi: PA-RA/ 40 plankarelerinde Yeşilova mezarlarının altındaki I. kata ait duvar parçaları altında II. kat zamanında iki evrede de kullanılmış olan sokaklar ve bunlarm hemen kıyısındaki evlere ait yeni odalar açığa çıkarılmıştır. Geçen yıl höyüğün bu alanında biri kuzeydoğudan gelip güneybatıya doğru devam eden, diğeri kuzeybatıdan gelip güneydoğuya doğru devam eden iki yolun RA/ 39 plankarede bir kavis yaparak birleştiği belirlenmişti. Bunun güneyinde genişçe bir meydan RA/ 40 plankarenin büyük bir kısmmı da kaplamaktadır. Bu meydandaki beş çöp çukuru daha güneyde bu meydana bakan konutların dışında yer almaktadır. Aynı plankarenin batı kenarından başlatan bir başka yolun var olduğu ve bunun PA/ 40 plankaresinin ortasına yakın bir kısımdan kuzeydoğudan güneybatıya doğru devam ettiği belirlenmiştir. Bu yol aynı zamanda geçen yıl PA/ 39 plankaresindeki evlerin güneybatı sınırını da oluşturmaktadır. Bu yolun kuzeyinde geçen yıl kazılan evlerin güneyindeki altı oda daha kazılmış, böylece alandaki bir imar adasının önemli bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Bunlar doğudan batıya doğru bir sıra oluşturmaktadır. Geçen yıl PA/ 39 plankaresinin güneyinde küçük bir kısmı kazılmış olan ve içinde in situ durumda iki büyük çanak ele geçen odanın avlunun güneyindeki son oda olduğu belirlenmiştir. Bu oda içten içe 3.40x 2.50 m. ölçülerindedir. Odanın güneybatı köşesi içten yuvarlatılarak bir seki oluşturulmuş ve düzgünce sıvanmıştır. Bu duvarın sokağa bakan kısmında meydana bakan köşesi yuvarlatılmış temelinde kısmen taşların kullanıldığı iki paralel duvar yapıyı bu yönde desteklemek için yapılmıştır. Bu odanın batısındaki ikinci oda, 2005 yılında açmanın güney kenarında köşe yapan küçük bir parçası çıkarılmış olan odanın tamamı L şeklinde bir plana sahiptir. Yine geçen yıl kaldırılan at nalı biçimli ocak da bu odada yer almaktadır. Odanın içten içe ölçüleri en geniş yerlerinde 3.80X 4.00 m., dar kenarları 1.35 vel.90m. dir. Bunun da batısmda, yine L biçimli alan olasılıkla komşu evin avlusunu oluşturmaktadır. L nin kısa kenarında sokağa açılan bir kapı bulunmaktadır. Kuzeydoğu köşesinde bir ocak yer alır. Sokak girişini yarı yerine kadar kapatan kerpiç duvarın hemen batısında küçük bir odacık yer almaktadır. Bu küçük odanın da batısmda olasılıkla ona benzer bir başka küçük mekân açma kesiti kenarından başlamaktadır. Bu alanm kuzeyinde kalan kısımda geçen yıl kazılan ocaklı odanın kuzeyindeki sekili odanın batısında, L biçimli avlunun kuzeyinde avluyu çevirdiği anlaşılan iki küçük oda daha bulunmaktadır. Bunlardan doğudaki kuzeybatı köşesi dışında tamdır, batısındaki ikinci küçük odanm ise sadece açma içinde kalan güneydoğu köşesi belirlenmiştir.

 

RA/ 40 plankaresinin güneydoğu kenarında henüz bir plan vermeyen açma içinde küçük parçaları korunmuş üç duvarın yer almaktadır. Bu duvar parçalarının arasında yerleşimin kuzeybatısmdan gelen yolun meydandan sonra güney doğuya doğru devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu duvarlardan açmanın doğu kenarına yakın olanının güneyinde iri bir vazoya ait parçalar ele geçmiştir.

 

II b Evresi: 2006 yılında Asur Ticaret Kolonileri Çağma ait II katın ilk evresine ait kalıntılar RA-SA/ 38- 39 plankarelerde incelenmiştir. Bu alanda geçen yıl kazılan iki yolun arasmda kalan adadaki evin kuzeydoğuya doğru devam eden uzantısında kazılar yapılmıştır. II a katma ait geçen yıl kazılan evin tabanı kaldırılarak bunun hemen altındaki III. kat Hizmet Binası' nın bu kesimdeki odaları araştırılmak istenmiştir. Kaldırılan tabanın hemen altında evin II b evresine ait kalıntıları açığa çıkmıştır. Büyük kısmı III. kat enkazı içine oturmuş bu alanda evin iki küçük odası ve sokağa bitişik olan kenarı yuvarlak bir deposu saptanmıştır. Bu odaların kuzeybatı duvarlarının sonraki evrenin yapımı sırasında tamamen kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Odalardan dikdörtgen biçimli olan batıdaki güneybatı köşesinde bir ocak ve önündeki seki ile mutfak olarak kullanılmıştır. Doğudaki sokağa bitişik olanı sokak yönündeki duvarı taş temelli, onun güneyindeki küçük oda ise dikdörtgen planlıdır. Bu odanm güneydoğu duvarı II. katın geç evresine ait bir çöp çukuru tarafından tahrip edilmiştir. Bu çukurda iki çaydanlık ve üç çanak ile tümlenemeyen parçalar kül ve kemik kalıntıları ile birlikte bulunmuştur. Odanm batısında yol kenarında ona paralel uzanan bir duvar ve hemen güneyindeki bir platformun bir başka yapıya ait olup olmadığı kesin değildir. Biri bu platformun doğusunda diğerleri doğu ve kuzeyindeki üç çöp çukuru üst evreye aittir. III. kat yangm enkazı üstüne oturan bu kalıntılar Hizmet Binası' nın birçok yerinde belirlendiği gibi onun yangmından hemen sonra enkaz düzeltilerek kurulan II. katın çoğu çok küçük mekânlardan oluşan ilk konutlarıdır.

 

SA- TA/ 33 plankarelerde II. kat zamanında da aynı küllü dolgunun devam etmesi bu alanın II. katın tamamında çöplük olarak kullanılmaya devam edildiğini göstermektedir. Bu geniş alan, hemen bunun bitişiğindeki SA/ 34 plankaredeki II. katın erken evresi zamanmda yapılmış olan madenci atölyesinin çöplüğü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla diğer atıklarla da çöplük genişlemiştir. Onun bu özelliğini hemen hemen bütün bu alana dağılmış çok sayıda kırık/ atık pota parçası, metal cürufları, çok küçük parçalar halindeki tunç ve kurşundan maden parçaları, kalıp parçası ile açıklanmaktadır.

 

Bu evrenin genel özelliği şehrin bir plana göre yeniden inşa edilmesi, birçok yerde III. kat bina enkazının da kullanılarak yeni yapıların oluşturulması, küçük ölçekli konutlarm yapılmasıdır. Bu da yangın sonrasında felaketten kurtulan insanların kısa sürede barmacak bir yer yapmaları şeklinde açıklanabilir. Kısa bir süre sonra da aynı insanlar aynı şehir planını/ sokakları kullanarak daha geniş konutlar yapmışlardır.

II. katın küçük buluntuları pişmiş topraktan on dört adet ağırşak, iki hayvan fıgürini, iki çanak, birer fincan ve çaydanlıktır. Bu katın çöp çukurlarından çıkan beş çanak, bir testicik ve bir çaydanlık tamamlanabilmiştir. i

 

III. Kat

Kazıların asıl hedefi olan III. katın Hizmet Binası' nın planının öğrenilmesine yönelik kazılar SA-RA/ 37- 38 plankarelerde yapılmıştır. RA/ 37- 38 plankarelerde Hizmet Binası' nın güney kanadındaki 20 numaralı odasının güneydoğusunda iki odanm varlığı bu enkaz içine oturmuş olan II. kat binalarının hemen altındaki kalıntılarla anlaşılmıştır. Bu İki oda hemen hemen aynı ölçülerde, kuzeybatı- güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Hizmet Binasının 5. odasmın güneyindeki 21. oda bunun batısındaki 22. oda olarak adlandırılmıştır. Bunlardan 21. oda 10.25x 5.35 m. ölçülerdedir. Odanın duvarları Sarıkaya Sarayı yönüne doğru daha alçak seviyede korunmuştur. Bunun nedeni yukarıda açıklanan II. katın ilk evresine ait yapılanmanın bu kesimde olmasıdır. Dikdörtgen biçimli bu odanın içinde, korunan duvar yüksekliklerinden itibaren kuzeybatı kesimde yoğun olarak yanmış ağaç kalıntıları saptanmıştır. En az iki kat halindeki bu kalıntılar diğer odalardaki gibi tavan ve olasılıkla üst kat tabanına ait olmalıdır. Odanın kuzeybatı köşesine yakın kısımdaki 1.50 m. genişliğindeki bir kapıdan batısındaki 22. odaya geçilmektedir. 20. odanın hemen güneyindeki bu odanın da 21. ile aynı uzunlukta ( 10. 25 m.) olduğu görülmektedir. Bu ikinci odanm tam genişliği henüz belirlenememiştir. Her ikisinin( 21 ve 22. odalar) güneydoğu duvarlarının bir bölümü üstüne yukarıda açıklanan II. katın üç çöp çukuru oturmuştur. Yanmış ağaç kalıntıları kaldırılmadığı için her iki odada da taban seviyesine henüz ulaşılamamıştır.

 

Bunlardan 21. odada kemikten bir kaplama parçası ve altı adet çanak ele geçmiştir. Ayrıca TA/ 34 plankaredeki III. kat dolgusu içinde iki ağırşak, bir tezgah ağırlığı ve üstü çizi bezekli bir küre; 19. odanın bu plankaredeki uzantısmda iki çanak ve kemikten bir alet diğer buluntulardır. i

 

Sonuç

2006 yılı kazıları sırasında, Prof. Dr. Nimet Özgüç' ün yaptığı kazılarda açığa çıkarılmış, eski kazı evinin önünde tümlenmiş ve eski Aksaray Müzesine sığmadığı için taşınamadığından çevresi briket duvar ve saçla kapatılarak koruma altına alınmış üç büyük küp ile kazı deposunda korunan bazı kap parçaları yeni Aksaray Müzesine teslim edilmiştir. Kazı sonrasında Sarıkaya Sarayına doğru gelişen Hizmet Binası ve çevresindeki yapıları da koruma altına alacak şekilde yeni kazı alanı beton direk ve kafes telle çevrilerek koruma altma alınmıştır.

 

Öte yandan, önceki yıllardaki raporlarımızda ve Genel Müdürlüğe başvurularımızda belirttiğimiz gibi Acemhöyük' de I. derece sit alanmdaki kaçak yapıların, kurul kararları olmasına karşın hâlâ yıktırılmadığı ve bunlara yenilerinin eklendiği görülmüştür. Kurul onayı olmayan izinsiz yapılanmalara III. derece arkeolojik sit alanmda da devam edilmektedir. Ören yerinin korunması açısmdan kaçak yapıların (konut, ahır, garaj gibi) yıktırılmasının temini yanında I. derece sit alanında acilen kamulaştırma yapılmasının gerektiği kanısındayız. i

 
Prof. Dr. Aliye Öztan, Aksaray Acemhöyük Kazısı
TTK
   
   
TransAnatolie Tour
Kültür Gezi Sağlayıcısı ve Operatorü-Kültür ve Turizm Bakanlığı 4938 No'lu Grup A Lisans
 

 
   

Turkey

Turquie

Türkei

Turkije

Türkiye

 

 

Home ] Up ] TransAnatolie Turlari ] TransAnatolie ile Türkiye ] Anadolu ] Şehirler ] Müzeler ] Biz Kimiz ] İçerik ] Ara ]

Kazılar ] [ Rapor ] Proje ] Purushattum ] Purushanda ] 2021 ] Galeri ] Malaklılar ] Türkler ]

 

Mail to  info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.

 

Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-10-28
 
Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist