En  Fr  Nl  De  Tr  

TransAnatolie Welcomes You  to Turkey

 

 

 

 

TransAnatolie Tours

En  Fr  Nl  De  Tr  

 

 

 

Khazars

 

 

Home ] Up ] Tours ] Turkey-Türkiye ] Prehistory Anatolia ] Anatolia ] Cities ] Museums ] About ] Site Map ] Search ]

 

Avars ] [ Khazars ] Pechenegs ]

 

 

Up

Outline of Turks: The Western Turks - Khazars

   
   
   
   
   

Khazars

   
   

After the Avar existence in Europe came to an end, a new Turkish State called the Khazars came into being. The Khazars, who were considered the continuation of the Göktürks, appeared after the Avars defeated the Sabir State in the east of Europe. Between the 7th and 8th centuries they founded a strong state that spanned from the Volga to the Dnieper, and from Çolman to Kiev. The Khazars established a period of peace in East Europe during the 7th-9th centuries. The Khazar State was extremely tolerant regarding the religious beliefs of the people living under its domination, and it is considered one of the first and few states that showed religious tolerance. The Caspian Sea (Khazar Sea as it is called in Turkish) is named after this state, in which the most widespread language was Turkish. The Khazars were attacked by the Pechenegs from the eastern steppes and could not stop their spread to the west. They were not able to withstand the attacks of the Russian forces on the Khazar cities for long. The Russian army captured most of the Khazar lands during the reign of the last Khazar Khan Yusuf. The Khazars political existence as a state came to an end in 968.Up

   
   
   
   

The Khazars (Hazarlar) were a semi-nomadic Turkic people with a confederation of Turkic-speaking tribes that in the late 6th century CE established a major commercial empire covering the southwestern section of modern European Russia. The Khazars created what for its duration was the most powerful polity to emerge from the break-up of the Western Turkic Khaganate. Astride a major artery of commerce between Eastern Europe and Southwestern Asia, Khazaria became one of the foremost trading empires of the medieval world, commanding the western marches of the Silk Road and playing a key commercial role as a crossroad between China, the Middle East and Kievan Rus. For some three centuries (c. 650 – 965) the Khazars dominated the vast area extending from the Volga-Don steppes to the eastern Crimea and the northern Caucasus.

Khazaria long served as a buffer state between the Byzantine Empire and both the nomads of the northern steppes and the Umayyad Caliphate, after serving as Byzantium's proxy against the Sasanian Persian empire. The alliance was dropped around 900. Byzantium began to encourage the Alans to attack Khazaria and weaken its hold on Crimea and the Caucasus, while seeking to obtain an entente with the rising Rus' power to the north, which it aspired to convert to Christianity. Between 965 and 969, the Kievan Rus' ruler Sviatoslav I of Kiev conquered the capital Atil and destroyed the Khazar state.

Determining the origins and nature of the Khazars is closely bound with theories of their languages, but it is a matter of intricate difficulty since no indigenous records in the Khazar language survive, and the state was polyglot and polyethnic. The native religion of the Khazars is thought to have been Tengrism, like that of the North Caucasian Huns and other Turkic peoples. The polyethnic populace of the Khazar Khaganate appears to have been a multiconfessional mosaic of pagan, Tengrist, Jewish, Christian and Muslim worshippers. The ruling elite of the Khazars was said by Judah Halevi and Abraham ibn Daud to have converted to Rabbinic Judaism in the 8th century, but the scope of the conversion within the Khazar Khanate remains uncertain.

Proposals of Khazar origins have been made regarding the Bukharan Jews, the Muslim Kumyks, Kazakhs, the Cossacks of the Don region, the Turkic-speaking Krymchaks and their Crimean neighbours the Karaites, to the Moldavian Csángós, the Mountain Jews, Subbotniks and others. The late 19th century saw the emergence of the theory that the core of today's Ashkenazi Jews are descended from a hypothetical Khazarian Jewish diaspora which migrated westward from modern-day Russia and Ukraine into modern-day France and Germany. Linguistic and genetic studies have not supported the theory of a Khazar connection to Ashkenazi Jewry. The theory still finds occasional support, but most scholars view it with considerable skepticism. The theory is sometimes associated with antisemitism and anti-Zionism.
---
Hazarlar, İdil kıyıları ve Kırım yarımadası arasında imparatorluk kuran bir Türk halkıdır. Musevî, Bizans ve Arap kaynaklarına göre, Hazar ülkesinde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun Uygur, Hazar, Ön Bulgar, Sabir ve Peçenek gibi Türk boyları olduğu bilinmektedir. Hazarların büyük bir bölümü 8. yüzyılda Musevliği benimsemiştir.

--

Hazarlar Kuzey Kafkasya'nın yerli halklarından biridir. Hazarların, Tiele veya Uygur soyundan geldiği kabul edilmektedir. 558'den sonraki yıllarda Sasanîler'le savaşa girişmiş Kafkaslar'ın hakimi bir kavim olduğu bildirilen Hazarlar, (daha doğrusu Sabarlar) "Hazar" adı ile 586'da Bizans'ta iyice tanınmış, fakat aynı zamanda "Türk" olarak anılmışlardır. Çin kaynaklarında "Türk-Hazar" (T'u-küe Ho-sa-K'o-sa) adı ile zikredildiği ortaya çıkmışsa da[2] Peter Golden, Hazarlar ile Uygurlar arasında bir bağlantı kurmanın mümkün olmadığını ve gerçek bağlantının Ogurlar arasında var olduğunu belirterek Dunlop'a karşı çıkmıştır. Bazı bilim adamlarına göre "Hazar" adı "gezgin" anlamına gelen -kaz kökü ve "adam" anlamına gelen er ekinden türetilmiştir. Eski Rus kayıtlarında Hazarlar "Beyaz Ugriler", Macarlar da "Kara Ugriler" olarak anılmaktaydı. Yunan tarihçi Günah Çıkartıcı Theofanis kayıtlarında, Hazarları "doğudan gelen Türkler" olarak ifade eder. Hazarca'nın, eski Türk dili ve Uygurca'nın etkisinde kalmış, Hunca ve Bolgarca gibi Türk lehçelerinin Oğur öbeğine bağlı bir lehçe olduğu görüşünde birleşen araştırmacılar da vardır. Hazarların çağdaşı olan Arap seyyah ve coğrafyacı İbn Havkal ve İstahrî, Hazar ismini; ne bir milletin, ne de bir halkın ismi olduğunu belirtip sadece başkenti İtil olan ülkeye verilen isim olarak nitelemişlerdir. Hayfa Üniversitesi'nden Dr. Simon Kraiz, Eylül 2008'de Hazarlardan kalma Samosdelka köyünde bulduğu yazılarda Hazarların; Ruslar, Gürcüler, Ermeniler ve diğer milletler hakkında birçok yazı yazdığını keşfetmiştir. Buna rağmen Hazarlar, kendileri hakkında neredeyse hiçbir şey yazmamışlardır.

Hazarları Ak-Hazarlar. ve Kara-Hazarlar olarak ikiye ayıran İstahrî, Ak-Hazarların çarpıcı bir yakışıklılığa, mavi göze ve kırmızımsı bir saça sahip olduklarını; bunun yanında Kara-Hazarların sihayımsı derilli bir çeşit Hint olduğunu ileri sürer. Bununla birlikte, bilim adamları bunun bir ırk ayrımı değil, sosyal bir sınıflandırma olduğu konusunda fikir birliği içerisindeler. Buna göre, Kara Hazarlar aşağı tabaka, Ak Hazarlar ise soylular sınıfı ve kraliyet mensuplarıdır. Her ne kadar İstahrî'nin Ak ve Kara Hazarlar için yaptığı bu tanımının esasen bir sosyal sınıflandırma olduğu düşünülse de o döneme ait başka kaynaklarda da Hazarların görünüşlerine dair benzer tanımlara rastlanmaktadır: İbn Rabbihî Hazarların açık tenli, siyah saçlı ve mavi gözlü olduğunu söyler. İbn Sa'd El-Mağribî de buna katılarak: "Onlar beyaz tenli, mavi gözlü, kızıl saçlı ve iri vücutludurlar." der. Ayrıca sahaf Nedîm de Türkler, Bulgarlar ve Alanlarla birlikte sıraladığı Hazarları "sarışın" olarak niteler. D.M. Dunlop'a göre bunlar kuzeyli insan tipinin tanımlarıdır. Ancak antropolojik çalışmalara göre yönetici sınıfın İç Asyalı olduğu ve Mongoloid olarak tabir edilen özelliklere sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Hazar Kağanlığı
Resmen ortaya çıkışları 626-627 yılları, yani Bizans İmparatoru Herakleios'un (h. 610–641) onlardan Sasani İran’a saldırıya geçmek için yardımcı kuvvet olarak 40 bin kişilik bir süvari birliği istemesi dolayısıyladır. Bizans İmparatorluğu ile bazı Hazar önderlerinin Tiflis surları altındaki görüşmesini anlatan metin Hazarlar'ın tarihleri için bir başlangıç sayılmaktadır

Bizans İmparatoru III. Leon (h. 717–741) 733 yılında oğlu V. Konstantinos'u (h. 741–775) Hazar Kağanının kızı Çiçek ile evlendirdi.

7.-10. yüzyıllarda kuvvetli teşkilatı, canlı ticarî faaliyeti, dinî hoşgörüsü ve iktisadî refahı ile Kafkaslar ve Karadeniz'in kuzey düzlüklerinde îtil (Volga)'den Özü (Dinyeper)'ye, Çolman (Kama)'a ve Kiyefe uzanan sahada siyasî istikrar sağlayan Hazar hakanlığı Doğu Avrupa tarihinde büyük rol oynamış en önemli Türk devleti olarak görülmektedir. Hakanlığa ad veren Hazarların yukarıda gördüğümüz tarihî seyir dolayısıyla, Sabar Türklerinin devamı oldukları îslam yazarı El-Mesûdî (10. yüzyıl)'nin bir kaydı ile de kuvvet kazanmıştır.

-----
Sabirler
Sabirler, Sabarlar ya da Suvarlar, 6. yüzyılda Batı Sibirya ve Kuzey Kafkasya civarında ortaya çıkan bir Türk topluluğu.

Sabirler, Hun sonrası dönemde Kafkaslara gelmiş, daha çok Güney Kafkaslara sarkarak kendilerinden söz ettirmişlerdir. Bu topluluğun geliş yeri Batı Sibirya'dır. Göç etmeyen kısım yerinde kalmış ve sonradan Sibirya bölgesi adını Sabirlerden almıştır. Sonraki dönemin delillerinin Türk olduğunu gösterdiği bu kavmin, Macarların atası olduğu dair de bulgulara rastlanmıştır.

Hunlara bağlı topluluklardan biri olan Sabirlerin ana yurtları Tanrı Dağları'nın batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi. Sabir; "sapan, yol değiştiren, serbest, başıboş dolaşan" anlamlarına gelir. Sabirler 461-465 yılları arasında Batı Sibirya kavimleri arasında görülen göçe dahil olmuşlardır. Bu yıllarda doğudan gelen Avarların baskısı sonucu Sabirler yurtlarını terk ederek batıya yöneldiler. Altaylar ile Ural Dağları arasında yaşayan Ogur Türklerini göçe zorlayan Sabirler Tobol ve İşim dolaylarına yerleştirler.

Doğu Avrupa'da görülen Sabirler, 515 yılında Kafkasya ve Karadeniz’in kuzeyine yerleştiler. Hükümdarları Balak idaresinde önemli zaferler kazandılar. Bizans'a karşı Sasaniler ile anlaştılar. 516 yılında Kafkasları aşarak Anadoluya geldiler. Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler. Sabirlerin sahip olduğu askeri güç ve savaş taktikleri Bizans kayıtlarına geçmiştir. Bizanslı Prokopios bu konuda şu notları düşmüş:

“Sabirler, insan hafızasının hatırlayabildiği zamandan beri ne İranlılardan ne Romalılardan hiç kimsenin düşünemediği makinelere sahiptirler. Öyle ki her iki devlette mühendis eksik olmamış ve her devirde surları dövmek için makineler yapılmıştır ama şimdiye kadar böyle bir buluş ne ortaya konmuş ne de onlar gibi kullanılabilmiştir. Bu, şüphesiz insan dehasının bir eseridir.”

Balak Handan sonra yerine eşi Boğarık Hatun geçti. Savaşçılığı ve idareciliği ile Bizans kayıtlarına girmiş Boğarık Hatun, 100 bin kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu. Sibirler bazen Bizans,bazen de Sasanilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski gücünü kaybettiler.

Sabirler, 557 yılında Avarların baskısı sonucunda kuzeye çekildiler. Bu sırada Göktürk hakimiyetini kabul ederek, Göktürklerin batı kanadını oluşturdular. 576 yılında Güney Kafkasyadaki hakimiyeti Bizanslılara kaptırdılar.

   
   

TransAnatolie Tour

 

   
   

 

 

   
   

 

Turkey

Turquie

Türkei

Turkije

Türkiye

 

Home ] Up ] Tours ] Turkey-Türkiye ] Prehistory Anatolia ] Anatolia ] Cities ] Museums ] About ] Site Map ] Search ]

Avars ] [ Khazars ] Pechenegs ]

 

Mail to  info[at]transanatolie.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 TransAnatolie. All rights reserved.
Last modified: 2023-10-28

 

Explore the Worlds of Ancient Anatolia and Modern Turkey by TransAnatolie Tour: Ancient Anatolia Explorer, Asia Minor Explorer, Turkey Explorer; Cultural Tour Operator, Biblical Tour Operator, Turkish Destinations, Cultural Tours to Turkey, Biblical Tours to Turkey, Health and Cultural Tours to Turkey, Thermal, Thalasso Holidays in Turkey,  Archaeological Tours to Turkey, Historical Tours to Turkey, Cultural Heritage Tours to Turkey, Cultural Tours to Turkey, Hobby Eco and Nature Tours Holidays to Turkey,  Beach and Plateau Holidays in Tuirkey, Anatolian Civilizations, Ancient Cultural Museums in Turkey, Top Turkish Museums, Museums in Turkey, Anatolian Civilizations Museum, Istanbul Archeological Museum, Ephesus Museum, Mevlana Museum, Topkapi Museum, Museum of Topkapi Palace, Turkish Cities, Turkish Destinations, Ancient Cities in Turkey, Ancient Anatolian Cities, Turkey in Brief, Turkish Culture, Turks, Turkish Language, Turkish Philosophers....Circuits culturels en Turquie, Excurcions en Turquie, Vacances en Turquie, Circuits de Culture en Turquie, Circuits de Croyance en Turquie, Turquie, Villes Antiques en Turquie, Musees en Turquie, Empires Turcs, Revolution de Mustafa Kemal Ataturk, Turquie d'Ataturk, Culturele Tours in Turkije, Rondreizen in Turkije, Reizen naar Turkije, Culturele Rondreizen naar Turkije, Vakanties in Turkije, Groepsreizen naar Turkije, Turkije, Turkse  Geschiedenis, Geschiedenis van Turkije, Oude Steden in Turkije, Oude Beschavingen, Oude Anatolische Beschavingen, Turkse Steden, Turkse Musea, Musea in Turkije, Turkse Steden, Overzicht van Turkije, Turkije in het Kort, Turks, Turkse Taal, Turkse Gescheidenis, Osmaanse Rijk, Ottamaanse Rijk, Gezondheid Tours Vakanties in Turkije, Geloof Tours in Turkije, Culturele Tour Operator, Turkije Specialist